Kommuner

FORSIDE > Løsninger > Din bransje > Kommuner

 • Støtter kommunene i å øke sin omsorgskapasitet for å møte den demografiske utviklingen·
 • Sikrer elever og læreres trygghet i skolehverdagen
 • Skaper trygghet for personalet på kommunale kontorer med behov for økt personsikring

Kommunene satser på velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI er først og fremst teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Det er etsensor, pasientvarsling helsepolitisk mål at velferdsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenestene i de fleste norske kommuner innen 2020.

«Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjort opp status for utprøving av ny teknologi i 34 kommuner. Konklusjonen er klar: Velferdsteknologi gir bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»  KS.no

- Nå har vi så god dokumentasjon på effekten av denne type teknologi at kommunene må ta dette i bruk i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig for å bygge en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En ny rapport fra Helsedirektoratet, styrker tidligere funn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og anbefaler at kommunene tar i bruk velferdsteknologi på flere områder.

Rapporten slår fast at:

 • Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og bedre kvalitet i tjenesten.
 • Nye tjenestetilbud med velferdsteknologi som er godt tilpasset brukerens behov gir økt opplevelse av mestring og selvstendighet for tjenestemottaker.
 • Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft.
 • Digitalt tilsyn har i flere kommuner erstattet fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester, og gitt økt ro og søvnkvalitet for tjenestemottaker. Pårørende og helsepersonell opplever mindre stress og bekymring ved at sensorer varsler ved behov for bistand.

Kilde:  Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Les om innføring av Ascom velferdsteknologiløsning i Bærum kommune  her

Ascom har et bredt tilbud til kommuner innen velferdsteknologi. Mer om disse løsningene og andre løsninger til kommuner finner du her:

LØSNINGER

 • 1 Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi for økt omsorgskapasitet, omsorgskvalitet, sikkerhet og livskvalitet. Sykesignal/pasientvarsling med integrasjoner for passiv varsling og tale med beboerne. Digitalt tilsyn vha. sensorteknologi og lokalisering.

 • 2 Sykesignal/pasientvarsling

  Ascom styrker arbeidsmiljøet og tryggheten for sykehjemsbeboerne ved hjelp av sykesignalanlegg/pasientvarsling med muligheter for tildelt pleie, integrasjon til sensorteknologi eller digitalt tilsyn og derigjennom passiv varsling. Trådløse smykkesendere og posisjoneringsteknologi gir beboerne mulighet til å bevege seg trygt rundt på egen hånd.

 • 3 Digitalt tilsyn

  I løsningen for digitalt tilsyn kobles en rekke sensorer til pasientvarslingssystemet. Dette for å kunne varsle når f.eks beboer er på vei ut av sengen, eller ut av døren på natten. Personalet føler jeg trygge på at de får beskjed når noe oppstår selv om de ikke utfører fysisk tilsyn, og de får mer tid til å hjelpe når det trengs. Beboerne slipper forstyrrelser og vet at hjelpen kommer når det er behov for det.

 • 4 Hjemmebasert omsorg

  Et trykk på alarmknappen gir en betryggende, åpen kommunikasjon med faglig personale, som umiddelbart kan rekvirere all hjelp som trengs.

 • 5 Sikkerhetsløsninger til skoler

  Vingtor-Stentofon intercom styrker beredskapen og kommunikasjonen på skolene.

 • 6 Personsikkerhet

  Alarmløsninger som sikrer hurtig hjelp i truende situasjoner eller nødsituasjoner. Mulighet for å avgi myke eller skarpe alarmer direkte til vaktpersonalet eller kolleger som kan reagere raskt og målrettet.